tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu

Blog

Linia separator
 • 2023-03-24

  W 2023 r wchodzą w życie zmiany w Kodeksie Pracy, które wdrażają dwie unijne dyrektywy dotyczącą

 • 2023-03-23

  Odpowiadając na to pytanie jednym słowem: można. Jednak w praktyce możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zawartej już umowie podlega istotnym ograniczeniom, wynikającym wprost z ustawy PZP, mimo nawet tego, że KC daje prawo do swobodnego kształtowania stosunków prawnych, szczególnie gdy obie strony zgodnie chcą wprowadzić zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • 2023-03-22

  Niejednokrotnie ludzie stają przed dylematem, jak najlepiej zainwestować swoje oszczędności. Czy warto spróbować swoich sił na rynku kryptowalut, wpłacić na lokatę bankową, kupić akcje spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, czy też zainwestować w Fundusze Inwestycyjne? W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, czym są fundusze inwestycyjne, czym się różnią, jak...

 • 2023-03-21

  W Polsce podstawowym trybem zamówień publicznych jest postępowanie przetargowe ogłoszone w formie przetargu nieograniczonego. Jest to najczęściej stosowany tryb, który zapewnia konkurencyjność procesu i umożliwia wybór wykonawcy, który oferuje najlepsze warunki. Przetargi publiczne przeprowadza się zgodnie z zasadami rozdziału drugiego ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • 2023-03-16

  Podstawowym trybem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony.

 • 2023-03-14

  Zapytanie ofertowe co to takiego? Czy przedmiot zamówienia lub wartość zamówienia może powodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy zamawiający, będący przedsiębiorcą prywatnym, w celu uzyskania przedmiotu zamówienia, musi stosować procedury zamówienia ofertowego? Czy na tle ustawy prawo zamówień publicznych możliwe jest nie stosowanie, niekiedy skomplikowanych...

 • 2023-03-13

  Czym jest komisja przetargowa? Jaki jest zakres jej obowiązków? Kiedy kierownik zamawiającego może odstąpić od stosowania przepisów dotyczących komisji przetargowej? Jakie są wyjątki od obowiązku jej powoływania? Wyjaśniamy.

 • 2023-03-09

  Ogólne zasady wydatkowania środków publicznych w Polsce są określone w ustawie o finansach publicznych. Najważniejsza zasadą jest to że muszą być zgodne z ustawami i innymi aktami prawnymi oraz efektywne i skuteczne, co oznacza że muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów publicznych i być w miarę możliwości optymalizowane pod kątem kosztów. Wydatkowanie kosztów...

 • 2023-03-08

  Co 2 lata Komisja Europejska weryfikuje progi unijne i w razie potrzeby aktualizuje kwoty.

 • 2023-03-07

  Rachunek przepływów pieniężnych, nazywany również "cash flow", to ważny dokument finansowy, który prezentuje przepływy pieniężne generowane przez dany podmiot we wskazanym okresie.

 • 2023-03-03

  W dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca chciałby, aby nowi klienci sami pojawiali się w firmie. Niestety rzeczywistość jest radykalnie inna. Dziś o klienta trzeba walczyć, trzeba go szukać i zachęcać do współpracy. W dobie kryzysu, z którym przychodzi się nam mierzyć, pewnym kołem ratunkowym dla polskich firm stały się przetargi dzięki, którym przedsiębiorca może,...

 • 2023-03-01

  Podmioty publiczne, takie jak administracja rządowa czy jednostki samorządu terytorialnego, które dokonują zakupów towarów i usług na rynku, nazywane są zamawiającymi. System zamówień publicznych określa szczegółowe procedury, według których zamawiający mogą dokonywać tych zakupów.

 • 2023-02-28

  Sprzedaż określonej rzeczy lub usług może następować w różnych formach zawarcia umowy. Najczęściej spotykaną wśród nich jest umowa zawierana z kupującym. Aukcja i przetarg są również jednymi ze sposobów sprzedaży. Podmioty publiczne ogłaszają przetargi i aukcje publiczne, w celu zamówienia określonych usług lub towarów i wyłonienia wykonawców zamówień publicznych....

 • 2023-02-23

  Poprawnie przygotowana oferta jest kluczowa dla każdego wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym. Aby przygotować ofertę w sposób właściwy, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Nasz artykuł podpowie Ci krok po kroku od czego trzeba zacząć.

 • 2023-02-21

  Przetarg to proces wyłaniania dostawcy lub wykonawcy usług poprzez publiczne ogłoszenie, w którym podmiot zamawiający określa warunki zamówienia, a zainteresowane podmioty składają oferty. Przetargi są stosowane głównie w sektorze publicznym, ale również w sektorze prywatnym. Celem ich jest zapewnienie uczciwej konkurencji i wyboru najlepszej propozycji z punktu widzenia ceny i...

 • 2023-02-21

  Przetarg jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w procesie zamawiania publicznego. To proces wyboru wykonawcy przez instytucję zamawiającą, poprzez ogłoszenie konkursu na wykonanie usługi, dostarczenie towarów lub wykonanie prac budowlanych. W Polsce procedury przetargowe regulowane są przez specjalne przepisy prawne, które mają na celu zapewnienie przejrzystości,...

 • 2023-02-16

  Aby wziąć udział w przetargu, firmy zainteresowane muszą spełnić określone przez zamawiającego kryteria dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, a także spełnić szereg warunków podmiotowych odnoszących się bezpośrednio do nich jako wykonawców. Takie warunki obejmują wymagania dotyczące kondycji finansowej, posiadanych uprawnień oraz gwarancji prawidłowej i sprawnej...

 • 2023-02-13

  2023 r. gospodarczo będzie trudny dla Polski. Inflacja w Polsce jest najwyższa od prawie 26 lat, natomiast stopy procentowe od 19 lat. Prognozy na obecny rok opierają się przede wszystkim na założeniu, że gorzej niż 2022 r. raczej nie będzie. Są jednak pewne obawy dające podstawy do optymizmu, chociaż dużej poprawy nie należy się spodziewać. Istotne jest to, że niektóre...

 • 2023-02-13

  Wadium jest formą zabezpieczenia stosowaną w trakcie przetargów publicznych, aukcji lub innych procedur sprzedaży, w których uczestniczą różne strony. Jest to kwota pieniędzy, którą uczestnik procedury zobowiązuje się wpłacić w celu potwierdzenia poważnego zainteresowania ofertą lub zobowiązania do udziału w danej procedurze. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy...

 • 2023-02-13

  W Polsce każdego dnia ogłaszanych jest kilkaset, a niekiedy nawet kilka tysięcy przetargów. Każdy z nich to szansa na pozyskanie zlecenia, zarobek i rozwój firmy. Aby przystąpić do zamówienia publicznego, trzeba jednak wiedzieć, gdzie i jak szukać aktualnych przetargów. Przedmiotem zamówienia publicznego bywają różne produkty i usługi, aby znaleźć przetargi publiczne skrojone...

 • 2023-02-13

  Przetarg to proces, w którym przedsiębiorstwa, rządy lub inne jednostki organizacje przeprowadzają konkurs na dostarczenie określonych produktów lub usług. Celem przetargu jest wybranie najlepszej oferty, która spełnia wymagania i kryteria określone w specyfikacji przetargowej. Każdego dnia w Polsce ogłaszanych jest od kilkuset do kilku tysięcy nowych przetargów publicznych. Trudno...

Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace