tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-07-14

Przetarg ustny

Przetarg ustny polega na tym, że uczestnicy przetargu licytują jak najwyższą cenę za oferowane mieszkanie. Uznaje się, że jest ważny, gdy przynajmniej jeden uczestnik zaproponuje wartość wyższą od ceny wywoławczej. Organizator przetargu decyduje w jakiej formie odbędzie się sprzedaż nieruchomości.

W jakich formach przeprowadza się przetargi? Kiedy i kto organizuje przetargi ustne? Kto może uczestniczyć w przetargu ustnym nieograniczonym i ograniczonym? Jak taki przetarg wygląda? Kiedy następuje zakończenie przetargu? Jak odbywa się zgłaszanie ofert? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

przetarg ustny, uczestnicy przetargu

Formy przetargów ustnych

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wyróżnia następujące formy przetargów:

  • przetarg ustny nieograniczony;

  • przetarg ustny ograniczony;

  • przetarg pisemny nieograniczony;

  • przetarg pisemny ograniczony.

W przetargu ustnym organizator ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Jedną z podstawowych form sprzedaży mieszkań przez miasta, gminy oraz spółdzielnie mieszkaniowe jest przetarg ustny nieograniczony. Uczestniczyć w takim przetargu może każdy, kto wpłaci wadium (najczęściej jest to 10% ceny wywoławczej nieruchomości) oraz złoży wymagane oświadczenia i dokumenty.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości reguluje szczegółowo sposób przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (a więc miast, gmin, dzielnic, powiatów i województw).

Zgodnie z aktualną ustawą podczas pierwszego przetargu cena wywoławcza nieruchomości jest równa cenie rynkowej. Jeśli w pierwszym ogłoszonym przetargu nie uda się sprzedać nieruchomości wtedy to po upływie 30 dni i nie później niż po pół roku od pierwszego przetargu organizowany jest kolejny przetarg. W drugim przetargu cena wywoławcza nieruchomości zostaje obniżana, ale ustawowo nie może być niższa niż 50% wartości.

nabywca nieruchomości

Przebieg przetargu ustnego

Ustny przetarg nieograniczony odbywa się w określonym w ogłoszeniu miejscu i terminie. Po wejściu, na miejscu przetargu następuje sprawdzenie tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w licytacji. Jeśli  osoba reprezentuje w przetargu inną osobę będzie konieczne przedstawienie pełnomocnictwa do udziału w przetargu na zakup nieruchomości. Nie jest ważna liczba osób biorących udział w przetargu nawet jeśli byliśmy jednymi osobami biorącymi udział w przetargu i zaproponowaliśmy najlepsza cenę, przetarg jest uznany za ważny.

  • Przed rozpoczęciem przetargu na sali, w której odbywa się interesujący nas przetarg, następuje weryfikacja tożsamości osób, które są uprawnione do wzięcia udziału w licytacji. Dla tego nie zapomnijmy aktualnego dowodu tożsamości. Osobami które uprawnione są do wzięcia udziału w przetargu są tylko osoby, które w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły wadium. Nie jest wymagane mieć przy sobie potwierdzenie wpłaty wadium, ale warto mieć je ze sobą.

  • Przebieg licytacji przetarg rozpoczyna się przeważnie od odczytania protokołu, z którego jasno i klarownie wynika, jaki lokal jest sprzedawany. Należy wziąć pod uwagę, że często w tej samej sali sprzedawanych jest tego samego dnia kilka podobnych mieszkań . Uczestnicy przetargu muszą mieć pewność iż przystępują do licytacji interesującego ich lokalu.

  • W przypadku, gdy nikt z licytujących nie podbija najwyższej zgłoszonej oferty przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

  • Następnie z postępowania przetargowego zostaje sporządzany protokół, który podpisują członkowie komisji przetargowej oraz osoba, która wygrała przetarg . Jeden egzemplarz protokołu dostaje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości. Nabywca nieruchomości, któremu udało się wygrać przetarg jest zobowiązany podpisać umowę sprzedaży w terminie nieprzekraczalnym tj. 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  • Jeżeli do przetargu przystępują małżonkowie, którzy chcą nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, muszą stawić się do przetargu w komplecie zarówno męża jak i żona. Jeżeli do przetargu nie może przystąpić jeden z małżonków powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu na zakup nieruchomości.

  • W przypadku przedsiębiorców wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

Wszystkie osoby oraz przedsiębiorcy przystępujący do przetargu winni mieć ze sobą wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu.

przebieg licytacji przetarg

Podsumowanie

Biorąc udział w przetargu ustnym należy pamiętać, aby nie dać ponieść się emocjom i w ferworze walki nie złożyć oferty, która znacznie przekracza wartość nieruchomości. Jeśli będziemy rozsądnie licytować możemy kupić mieszkanie w naprawdę dobrej cenie. Pamiętajmy iż jeśli podczas pierwszego przetargu nie zostanie wyłoniony zwycięzca to w drugim ogłoszonym cena wywoławcza jest obniżona. Nie zapomnijmy również o spełnieniu wszystkich wymaganych formalności.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace