tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-02-16

Kto może wziąć udział w przetargu? Co warto wiedzieć na temat przetargów? Podpowiadamy!

Aby wziąć udział w przetargu, firmy zainteresowane muszą spełnić określone przez zamawiającego kryteria dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, a także spełnić szereg warunków podmiotowych odnoszących się bezpośrednio do nich jako wykonawców. Takie warunki obejmują wymagania dotyczące kondycji finansowej, posiadanych uprawnień oraz gwarancji prawidłowej i sprawnej realizacji zamówienia. W szczególności, firma startująca w przetargu musi posiadać dobre zdrowie finansowe, odpowiednie uprawnienia oraz zapewnić prawidłowe i sprytne wykonanie zamówienia.

Warunki wykonania zamówienia publicznego

Przetarg co to jest?

Przetarg publiczny to zamówienie publiczne na towary, usługi lub roboty budowlane, gdzie skutkuje zawarciem pisemnej umowy między wykonawcą a zamawiającym instytucją publiczną w zamian za odpłatność. Przetargi mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji między wykonawcami i wyłonienie najlepszego wykonawcy, który będzie mógł zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Jakie przepisy regulują udzielanie zamówień publicznych?

Zamówienia są sformalizowane i wymagają od zamawiającego i wykonawcy działania zgodnego z przepisami. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (PZP), która zastąpiła dotychczasową Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Przepisy PZP określają zasady i tryb udzielania zamówień , środki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamówień, a także zasady dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian do dotychczas obowiązujących regulacji. Wśród tych zmian są m.in.:

 • System środków ochrony prawnej - w postępowaniach poniżej progów unijnych wprowadzono możliwość składania skarg na każdą czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także możliwość zaskarżenia wyroku Sądu Okręgowego i znaczne obniżenie wysokości opłat sądowych od skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

 • Tryby udzielania zamówień podprogowych - wprowadzono odrębne zasady dotyczące trybów udzielania zamówień oraz zawartości ogłoszeń.

 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego - wskazano obowiązkowy zakres postanowień umownych, zasadę współdziałania stron, katalog tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych z mocy prawa.

 • Zmiany dotyczące procesu postępowania o udzielenie zamówienia - w tym definicji pojęć, przesłanek wykluczenia, odrzucenia oferty, pełnej elektronizacji procesu zamówienia, podstaw unieważnienia postępowania, warunków udziału w postępowaniu, terminów na zadawanie pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

 • Realizacji zamówienia - wprowadzono raporty oraz regulacje, które dotyczą sposobu rozwiązywania sporów wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

W ramach prawa zamówień obowiązują także inne akty prawne, w tym:

 • Ustawa o finansach publicznych, która reguluje gospodarowanie środkami publicznymi w tym również w zakresie wykorzystania środków w ramach zamówień publicznych;

 • Kodeks cywilny, który określa ogólne zasady zawierania umów, w tym także umów w ramach zamówień;

 • Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi ogólne ramy postępowania administracyjnego, w tym również postępowania w zakresie udzielania zamówień;

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera regulacje dotyczące przeciwdziałania praktykom naruszającym uczciwą konkurencję w postępowaniach o udzielanie zamówień.

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Warunki udziału w przetargu - co watro wiedzieć?

Dodatkowo, wykonawcy chcący przystąpić do udziału w przetargu muszą spełniać także inne warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mogą to być na przykład wymagania dotyczące referencji, kwalifikacji pracowników, posiadania certyfikatów czy dokumentów potwierdzających spełnienie określonych standardów jakościowych.

Jeżeli nasza firma spełnia warunki przetargu i nie podlega pod warunki wykluczenia, możemy przejść do następnego kroku, czyli złożenia wstępnego oświadczenia do przetargu. Takie oświadczenie do przetargu to deklaracja, że nasza firma spełnia warunki przetargu. Dokumenty potwierdzające takie oświadczenie składane są na późniejszym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków, wykonawca nie może przystąpić do udziału w przetargu lub może zostać wykluczony z postępowania na etapie oceny ofert. Warto zatem dokładnie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego i upewnić się, że nasza oferta spełnia wszystkie kryteria.

Kto powinien stosować prawo zamówień ?

Zamawiający jest podmiotem, który prowadzi postępowanie mające na celu zawarcie umowy o zamówienie publiczne. Jest to zazwyczaj podmiot publiczny, na przykład organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie lub administracja, którzy kupują towary i usługi na rynku.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych dotyczą przede wszystkim:

 1. Zamawiający publiczni - organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie i administracja.

 2. Zamawiający sektorowi - podmioty wyodrębnione ze względu na rodzaj wykonywanej działalności o szczególnym charakterze z punktu widzenia gospodarki państwa, na przykład podmioty zajmujące się sprzedażą i produkcją energii, obsługą sieci w zakresie transportu kolejowego lub usługami w zakresie gospodarki wodnej.

 3. Zamawiający subsydiowani - podmioty, które nie należą do żadnej z wyżej wymienionych grup, ale muszą stosować przepisy dotyczące zamówień z uwagi na spełnienie szczególnych kryteriów. Aby podmiot mógł być uznany za zamawiającego subsydiowanego, musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • ponad 50% wartości zamówień udzielanych przez ten podmiot jest finansowane z szeroko pojętych środków publicznych

 • wartość jest równa lub przekracza progi unijne, czyli 22 840 755 złotych netto w przypadku robót budowlanych oraz 913 630 zł netto w przypadku usług związanych z takimi robotami budowlanymi

 • przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, takie jak inżynieria lądowa lub wodna, budowa szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Drugą stroną są wykonawcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółki jawne, które oferują na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektów budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług, lub ubiegają się o udzielenie zamówienia, złożyły ofertę lub zawarły umowę.

termin wykonania zamówienia

Kiedy zamówienie ma publiczny charakter?

Zamówienia publiczne dotyczą czterech kategorii zamówień:

 • Klasyczne - udzielane przez zamawiającego publicznego, takie jak jednostki sektora finansów publicznych, jeśli wartość zamówienia wynosi co najmniej 130 000 złotych netto.

 • Sektorowe - udzielane przez wyodrębnionego sektorowego zamawiającego, który zajmuje się określoną działalnością, taką jak gospodarka wodna, energetyka lub usługi transportowe. W przypadku dostaw, usług i konkursów, wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 1 827 260 złotych netto, a w przypadku robót budowlanych - co najmniej 22 840 755 złotych netto.

 • W dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - udzielane przez zamawiającego publicznego lub sektorowego, który zajmuje się tą dziedziną. Dotyczą dostaw sprzętu wojskowego lub robót budowlanych przeznaczonych do celów wojskowych. Obowiązują tu takie same progi wartości zamówienia jak w przypadku zamówień sektorowych.

 • Klasyczne z zamawiającym subsydiowanym - zamawiający subsydiowany nie należy ani do grupy zamawiających publicznych, ani sektorowych. Teoretycznie nie powinien stosować ustawy, jednak ze względu na publiczne pochodzenie środków finansowych, z których finansowane będzie zamówienie, ustawa musi być stosowana.

Kiedy nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych (PZP)?

Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje szereg sytuacji, w których stosowanie rozbudowanych procedur przetargowych nie jest obowiązkowe. Wyłączenie PZP może mieć miejsce:

 • Z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia wyłączenia przedmiotowe, na przykład w przypadku zamówień dotyczących usług arbitrażowych lub pojednawczych, określonych usług prawnych, usług badawczych i rozwojowych (pod pewnymi warunkami), nabywania własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, usług finansowych związanych z obrotem papierami wartościowymi, zawierania umów pożyczek i kredytów, usług w dziedzinie obrony cywilnej, nabywania uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi. Przesłanką, która pozwala na wyłączenie PZP, jest również ochrona informacji niejawnych oraz istotnego interesu bezpieczeństwa państwa.

 • Ze względu na to, kto udziela danego zamówienia wyłączenia podmiotowe. Wyłączenia podmiotowe odnoszą się do konkretnych podmiotów w ściśle określonym zakresie, na przykład Narodowy Bank Polski w zakresie zakupów związanych z wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej lub Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie zakupów związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego, a także realizacją programów rządowych w części dotyczącej prowadzenia rachunków bankowych.

właściwości podmiotowej wykonawcy

Jakie są zasady zamówień publicznych?

Najważniejsze zasady to:

 1. Zasada uczciwej konkurencji - wymaga od zamawiającego przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz w interesie innych przedsiębiorców lub klientów. Zasada ta zapewnia dostęp grupom wykonawców i ogranicza wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez inne podmioty.

 2. Zasada równości - zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia. Wszyscy uczestnicy powinni być traktowani na równych prawach przez zamawiającego w toku całego postępowania, a stawiane im wymagania powinny być jasne i znane w chwili przygotowywania ofert.

 3. Zasada bezstronności i obiektywizmu - zakazuje między innymi uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą. Wszyscy uczestnicy powinni być traktowani na równych prawach, a ocena ofert powinna być dokonywana obiektywnie.

 4. Zasada efektywności - wymaga wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która uwzględnia efektywność kosztową, jakościową, środowiskową lub społeczną związane z przedmiotem zamówienia.

 5. Zasada jawności - informacje i dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne. Tę zasadę można wyłączyć tylko w konkretnych sytuacjach, wskazanych w ustawie.

 6. Zasada przejrzystości - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno zawierać jasne reguły, a istnieć powinny środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania oraz wcześniej ustalone kryteria, na podstawie których zamawiający podejmuje czynności.

 7. Zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie i w języku polskim, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Stosowanie tych zasad w praktyce oznacza, że w razie naruszenia wynikających z nich praw wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej. Na przykład wykonawca może domagać się, aby opis przedmiotu zamówienia nie zawierał nieuzasadnionych preferencji dla towarów oferowanych przez jego konkurenta (zasada uczciwej konkurencji, zasada równości) lub aby jego oferta była oceniona jedynie przez przez osoby, których bezstronność nie budzi uzasadnionych wątpliwości (zasada bezstronności i obiektywizmu).

Jakie są progi zamówień publicznych?

Progi określają wartość zamówienia lub konkursu, powyżej której obowiązują przepisy ustawy. Obecnie próg ten wynosi 130 000 zł netto.

Jeśli chodzi o przetargi publiczne poniżej tego progu, podmioty zamawiające powinny przestrzegać innych przepisów, takich jak np. ustawy o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W praktyce, instytucje te działają według wewnętrznych regulaminów, których wzór dostępny jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Natomiast progi unijne określają bardziej rygorystyczne obowiązki i tryby zamówień dla zamówień powyżej określonych wartości. Dla zamówień powyżej progów unijnych (obecnie: dla robót budowlanych 22 840 755 zł netto, dla dostaw i usług od 593 433 zł netto do 1 827 260 zł netto, w zależności od rodzaju zamawiającego i charakteru przetargów publicznych, oraz dla usług społecznych od 3 201 975 zł netto do 4 269 300 zł netto) obowiązkowa jest forma elektroniczna oferty, podpisana podpisem kwalifikowanym. Ponadto wymagane są szczególne dokumenty postępowania oraz zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych publikuje informacje o progach unijnych oraz o kursie przeliczenia euro na złotówki na swojej stronie internetowej.

wykonywania określonej działalności celu osiągnięcia korzyści majątkowych

Postępowanie przetargowe - jakie są jego tryby?

Zgodnie z przepisami, zamawiający nie ma swobody wyboru trybu udzielania przetargu publicznego, a odpowiedni tryb jest określony w zależności od wartości zamówienia, czy przekracza ono progi unijne.

W przypadku zamówień powyżej progów, dostępne tryby to:

 • Przetarg nieograniczony - polega na udzieleniu zamówienia na podstawie ofert złożonych przez wszystkich zainteresowanych wykonawców w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

 • Przetarg ograniczony - polega na udzieleniu zamówienia na podstawie ofert składanych wyłącznie przez wykonawców zaproszonych przez zamawiającego do udziału w postępowaniu, którzy wcześniej złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 • Negocjacje z ogłoszeniem - polega na przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu w celu ulepszenia ofert wstępnych i ostatecznie złożonych ofert.

 • Dialog konkurencyjny - polega na przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i którzy zostali zaproszeni do udziału w dialogu przez zamawiającego, w celu uzyskania propozycji rozwiązań.

 • Partnerstwo innowacyjne - polega na przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu w celu uzyskania ofert wstępnych, a następnie opracowania produktu, usługi lub robót budowlanych na podstawie prac badawczo-rozwojowych, które zostały przedstawione w ofertach. Zamawiający dokonuje zakupu wynikającego z prac badawczo-rozwojowych pod warunkiem, że spełniają one ustalone kryteria.

 • Negocjacje bez ogłoszenia - polega na negocjacjach warunków umowy z wybranymi przez zamawiającego wykonawcami, a następnie zaproszeniu ich do składania ofert.

 • Zamówienie z wolnej ręki - polega na udzieleniu zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą.

Wszystkie te tryby postępowań przetargowych powyżej progów są uregulowane przepisami i zależą od okoliczności danego zamówienia oraz procedur przetargowych, którymi musi kierować się zamawiający.

W przypadku zamówień poniżej progów unijnych, zamawiający może wybrać jedną z czterech procedur przetargowych:

 1. Tryb podstawowy, który może przyjąć trzy warianty:

 • Pierwszy wariant jest analogiczny do trybu przetargu nieograniczonego i może być stosowany, gdy potrzeby zamawiającego są jasno określone, a warunki zamówienia nie pozostawiają wątpliwości. W takim przypadku zamawiający sporządza Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ).

 • Drugi wariant zakłada negocjacje złożonych ofert, ale tylko w zakresie elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, i nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ. Sporządzenie SWZ jest obligatoryjne na początku postępowania.

 • Trzeci wariant zakłada negocjowanie złożonych ofert w celu ich ulepszenia. W takim przypadku zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a następnie prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania szczegółów ofert.

 1. Tryb partnerstwa innowacyjnego, który jest analogiczny do trybu przetargu konkurencyjnego, ale ma na celu zachęcenie do udziału w postępowaniu innowacyjnych podmiotów.

 2. Tryb negocjacji bez ogłoszenia, który jest przeznaczony dla sytuacji, gdy zachodzą określone ustawowo przesłanki umożliwiające zastosowanie tej procedury.

 3. Tryb zamówienia z wolnej ręki, który pozwala na wybór wykonawcy bez przeprowadzania konkursu, ale tylko w przypadku, gdy istnieją określone przesłanki umożliwiające zastosowanie tej procedury.

Procedury partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki stosowane w przypadku zamówień poniżej progów unijnych odpowiadają w zasadzie procedurom stosowanym w przypadku zamówień powyżej tych progów.

Gdzie znajduje się pełna dokumentacja postępowania?

W celu uzyskania pełnej dokumentacji przetargowej, zwykle należy odwiedzić stronę internetową zamawiającego, która powinna być wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu (w punkcie I.4 "Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia"). Niestety, często link podany w ogłoszeniu prowadzi jedynie do ogólnej listy przetargów zamawiającego, a nie bezpośrednio do strony z dokumentacją przetargową.

Jeśli napotkasz taki problem, warto skontaktować się z zamawiającym i zapytać o dokładne miejsce publikacji dokumentacji. Można również skorzystać z wyszukiwarek przetargów, które często oferują dostęp do dokumentacji postępowania, bez konieczności przeszukiwania stron zamawiających.

Takie wyszukiwarki zazwyczaj umieszczają podstawowe informacje o przetargu oraz linki do odpowiedniej strony konkretnego postępowania lub bezpośrednio do gotowej do pobrania dokumentacji przetargowej, ułatwiając tym samym dostęp do niej dla potencjalnych wykonawców.

Jakie są zawarte informacje w dokumentacji?

Po pobraniu dokumentacji przetargowej będziesz miał pełny wgląd we wszystkie wymagania zamawiającego dotyczące uczestnictwa w przetargu oraz zrealizowania zamówienia. Zazwyczaj dokumentacja składa się z kilku podstawowych dokumentów, w tym:

 • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - to główny dokument, który zawiera opis warunków udziału, wymagane dokumenty oraz informacje o żądanym wadium;

 • Opisu przedmiotu zamówienia - ten dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej lub projektu budowlanego;

 • Wzoru umowy - ten dokument określa zobowiązania stron podczas realizacji umowy. Umowa zostanie podpisana na podstawie tego wzoru po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przeczytaj uważnie swoje obowiązki oraz informacje dotyczące kar umownych;

 • Formularza oferty - to najważniejszy dokument, który musisz wypełnić w celu przedstawienia oferty z proponowanymi warunkami realizacji zamówienia;

 • Innych formularzy wymaganych w postępowaniu - to oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców lub ich części, w tym oświadczenia o doświadczeniu lub korzystaniu z doświadczenia innych wykonawców.

Pierwsze zaznajomienie się z SIWZ może być trudne, ponieważ dokumentacja jest obszerna i zawiera wiele opisów procedur oraz pouczeń dla wykonawców. Pamiętaj jednak, że każdy kolejny przetarg będzie dla Ciebie łatwiejszy, a Twoja konkurencja również musi radzić sobie z tą samą dokumentacją przetargową.

Jeśli czujesz się zagubiony lub masz wątpliwości, nie krępuj się zwrócić się o pomoc. Unikniesz w ten sposób pułapek związanych z przygotowaniem oferty lub realizacją zamówienia.

przepisy prawa zamówień publicznych

Czy spełniasz wymóg doświadczenia?

Jedną z najczęstszych przeszkód w złożeniu oferty w przetargu jest warunek doświadczenia. Jeśli napotkasz taki wymóg, pamiętaj, że istnieją sposoby na spełnienie go:

 1. Zapytaj zamawiającego, czy nie obniży wymogu do poziomu, który jest w Twoim zasięgu. Jeśli zamawiającemu zależy na większej liczbie ofert lub różnica jest niewielka, może on zgodzić się na Twoją propozycję.

 2. Możesz zaplanować wykonanie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, który jednocześnie udostępni Ci swoje doświadczenie w celu spełnienia wymogu zamawiającego (uwaga, czasami warunki zamówienia w praktyce wykluczają taką możliwość).

 3. Możesz złożyć wspólną ofertę z innym wykonawcą, jeśli on sam lub razem z Tobą posiada wymagane doświadczenie (uważaj jednak na sumowanie doświadczenia, nie wszystkie sposoby są akceptowane).

 4. Zamawiający może sam lub z inicjatywy innego wykonawcy zmienić później wymóg doświadczenia.

 5. Możesz zaskarżyć wymóg zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem rozstrzygnie zasadność Twoich zarzutów.

Pamiętaj również, że Twoje doświadczenie to nie tylko zamówienia realizowane na rzecz podmiotów publicznych, ale również wszystko, co wykonałeś w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdź dokładnie wymogi i dokumenty przetargowe oraz skorzystaj z pomocy w razie potrzeby, aby uniknąć pułapek związanych z przygotowaniem oferty lub realizacją zamówienia.

Jakie są potrzebne reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty?

Jeśli chcesz złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to dokładne informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji tego postępowania. Warto pamiętać, że przekazywanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający musi zapewnić środki komunikacji elektronicznej, które gwarantują integralność, autentyczność, nienaruszalność i poufność wymiany i przechowywania informacji. Elektronizacja procesu udzielania zamówień przyczynia się do sprawności, przejrzystości i efektywności kosztowej postępowań. Dlatego też, nakłada na zamawiających obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna z zamawiającym może być wyjątkiem i dotyczyć informacji niezwiązanych z ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentami zamówienia.

Ważne jest, aby zamawiający nie miał możliwości zapoznania się z treścią złożonych dokumentów przed upływem terminu ich składania.

Pamiętaj, że oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi być sporządzona w formie elektronicznej, czyli jako plik cyfrowy podpisany podpisem kwalifikowanym.

Warto zauważyć, że wadium nie jest już obowiązkowe w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od wartości zamówienia. Jednakże, niektórzy zamawiający mogą nadal żądać zabezpieczenia w postaci wadium od wykonawców.

Zgodnie z przepisami, maksymalna kwota wadium wynosi 3% wartości zamówienia w przypadku zamówień powyżej progu unijnego oraz 1,5% wartości zamówienia w przypadku zamówień poniżej tego progu. Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert i powinno zabezpieczać ofertę przez cały okres, w którym wykonawca jest nią związany.

Ważne jest, aby wykonawca pamiętał o zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na wadium, jeśli zamawiający takie zabezpieczenie wymaga. Należy również pamiętać o tym, że wykonawca powinien zawsze dokładnie zapoznać się z dokumentacją postępowania, aby być świadomym wszystkich wymagań, w tym dotyczących wadium.

W jakich przypadkach można unieważnić postępowanie?

Zgodnie z art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy spełniona zostanie jedna z okoliczności wymienionych w tym artykule, w tym również w przypadku, gdy wpłynie mniej ofert niż wymagane w danym trybie.

Jedną z przyczyn unieważnienia postępowania jest także złożenie oferty zawierającej cenę rażąco niską, co może zostać potwierdzone po przeprowadzeniu wyjaśnień przez zamawiającego.

Ponadto, unieważnienie postępowania jest możliwe w przypadku niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynięcia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęło mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przetargów, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówień przetargowych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace