tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-03-16

Kiedy nie trzeba ogłaszać przetargu?

Podstawowym trybem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia. Odpowiedzi na pytania startujących inwestor powinien udzielić najpóźniej na 2 do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przepisy ustawy PZP przewidują wiele przypadków, w których obowiązek stosowania rozbudowanych procedur przetargowych jest nieobowiązkowe. zamawiający nie musi ogłaszać przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a zamiast tego może dokonać wyboru wykonawcy w inny sposób, w zależności od charakteru zamówienia. Do takich kategorii zamówień zaliczamy m.in:

 • Zamówienia poniżej określonej wartości progowej w przypadku zamówień poniżej określonej wartości progowej (ustawionej na poziomie określonym przez przepisy prawa, w zależności od rodzaju zamówienia i zamawiającego), zamawiający może wybrać wykonawcę bez przeprowadzania przetargu.

 • Zamówienia z wolnej ręki zamawiający może wybrać wykonawcę bez przetargu, jeśli istnieją określone powody uzasadniające takie postępowanie, na przykład gdy tylko jeden wykonawca jest w stanie wykonać zadanie lub gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

 • Zamówienia na podstawie umowy ramowej jeśli zamawiający zawarł umowę ramową z jednym lub kilkoma wykonawcami, może dokonywać wyboru wykonawcy bez przeprowadzania przetargu w ramach tej umowy.

 • Świadczenie usług wymagają szczególnych kwalifikacji lub doświadczenia do realizacji zamówienia publicznego w tym przypadku zamawiający może wybrać wykonawcę bez przeprowadzania przetargu np.: na świadczenie usług badawczych

 • Zamówienia w sytuacjach pilnych w przypadku pilnych potrzeb, gdy długi termin składania ofert zagrażałaby interesom zamawiającego, może zostać dokonany wybór wykonawcy bez przeprowadzania przetargu.

Należy jednak zaznaczyć, że wyjątki przy udzieleniu zamówienia muszą być zawsze uzasadnione i zgodne z przepisami ustawy PZP.

Zasady i procedury zamówień publicznych

Zasady i procedury zamówień publicznych są regulowane przez ustawę Prawo zamówień publicznych oraz wiele innych przepisów krajowych i europejskich. Ich celem jest zapewnienie przejrzystości, równości szans oraz konkurencyjności w procesie zamawiania towarów, usług i robót budowlanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Czy kierownik zamawiającego podpisujący jedynie umowę w sprawie zamówienia publicznego musi złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia konfliktu interesów?

Ogólne zasady i procedury udzielenia zamówienia obejmują:

 • Ogłoszenie przetargu zamawiający musi ogłosić przetarg, w którym szczegółowo określa swoje wymagania i warunki, na podstawie których będą oceniane oferty.

 • Przestrzeganie terminów terminy i procedury w trakcie całego procesu zamówień publicznych muszą być przestrzegane, a zamawiający powinien zachować odpowiednie tempo w prowadzeniu postępowania.

 • Równość szans zamawiający musi zapewnić równość szans dla wszystkich potencjalnych wykonawców oraz nie może dyskryminować żadnego z nich a kryteria oceny ofert powinny być jednakowe.

 • Konkurencyjność jawność przeprowadzenia postępowania musi zapewniać zapewnić konkurencyjność procesu, poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym wykonawcom identycznych informacji i danych.

 • Ocenę ofert zamawiający musi dokonać wyboru według określonych kryteriów oceny ofert, które muszą być uzasadnione i zgodne z ogłoszeniem przetargu.

 • Przestrzeganie zasad etycznych wszyscy uczestnicy procesu zamówień publicznych muszą przestrzegać zasad etycznych, takich jak uczciwość, lojalność i rywalizacja oparta na zdolnościach i umiejętnościach.

 • Obrona praw uczestników uczestnicy procesu zamówień publicznych mają prawo do obrony swoich praw i interesów oraz do wglądu w dokumenty postępowania a także do dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Przestrzeganie prawa cały proces zamówień publicznych musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

Procedury i zasady zamówień publicznych mają na celu zapewnienie przejrzystości i równości w procesie zamawiania towarów, usług i robót budowlanych przez jednostki sektora publicznego. Wszyscy uczestnicy procesu, w tym zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad i procedur, aby zapewnić uczciwość i skuteczność całego procesu zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych wyłączenia przedmiotowe i wyłączenia podmiotowe

W ramach ustawy PZP istnieją dwa rodzaje wyłączeń: wyłączenie przedmiotowe oraz wyłączenia podmiotowe.

Wyłączenie przedmiotowe polega na wykluczeniu pewnych rodzajów zamówień publicznych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl ustawy nie są one objęte przepisami PZP, np. zamówienia związane z obronnością kraju, usługi publiczne lub usługi specjalne, zamówienia związane z obroną i bezpieczeństwem państwa, zamówienia realizowane przez organy wewnętrzne Unii Europejskiej itp.

Wyłączenia podmiotowe dotyczą określonych podmiotów, które nie mogą ubiegać się o zamówienia publiczne. Według ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą brać udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmioty, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • Zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

 • Są w stanie upadłości lub likwidacji, ogłoszonej na podstawie ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 • Znajdują się w sytuacji, w której powinny zostać ogłoszone upadłość lub likwidacja na podstawie przepisów krajowych lub innych przepisów.

 • Nie wywiązały się z płatności podatkowych lub opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych.

 • Nie dopełniły obowiązków związanych z wpłatą składek na rzecz instytucji ubezpieczeń społecznych lub funduszy emerytalnych lub rentowych.

Wyłączenia podmiotowe mają na celu zapewnienie, że uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne spełniają określone kryteria, które gwarantują ich uczciwość i stabilność finansową.

 Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Stosowanie rozbudowanych procedur przetargowych nie jest obowiązkowe

Ogłoszenia o udzielenia zamówienia gdzie szukać?

Serwis bizzone.pl jest serwisem, który monitoruje wszystkie dziedziny gospodarki, dzięki niemu zyskujemy codziennie aktualizowaną bazę przetargów i zapytań ofertowych z całego kraju. Oprócz tego bizzone.pl oferuje największą bazę przetargów w Polsce i unikalny zbiór inwestycji planowanych. Tylko w serwisie bizzone.pl uzyskasz połączenie każdego przetargu z linkiem do oryginalnej treści. W serwisie masz dostęp do interesujących Cię przetargów 24h/dobę. Przede wszystkim korzystasz z dużego doświadczenia na rynku przetargowym w zakresie monitoringu ogłoszeń przetargowych.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace