tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-05-31

Czy osoba fizyczna może złożyć ofertę w przetargu?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do najłatwiejszych zadań. Zarówno na rodzimym rynku jak i na obszarze Unii Europejskiej. Rosnąca z dnia na dzień konkurencja, spore koszty utrzymania firmy, pensje dla pracowników, ubezpieczenia społeczne itd. wszystko to sprawia, iż nasza oferta musi być lepsza od pozostałych, a świadczenie usług powinno być wykonywane na najwyższym poziomie, co może zaowocować ciągłością zamówień.

Prowadzenie działalności gospodarczej to ogromne wyzwanie. W myśl słynnego powiedzenia wśród przedsiębiorców: Kto się nie rozwija ten się zwija. To nieustająca pogoń za kolejnymi zleceniami. Jedną z alternatyw jest składanie ofert o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienia publiczne są znaczącym wsparciem dla działalności gospodarczej zarówno dużego, małego jak i średniego biznesu. Zamówienia publiczne w Polsce to co najmniej 10%, PKB (Produkt krajowy brutto), jest to około 200 miliardów złotych. Taką sumę wydają corocznie publiczni zamawiający na różnego rodzaju towary i usługi kupowane w systemie zamówienia publicznego. Dlatego przetargi cieszą się tak dużym zainteresowaniem nie tylko wśród przedsiębiorców, ale i osób fizycznych.

Zastanawiasz się, gdzie można znaleźć aktualne informacje o przetargach? Bizzone.pl to profesjonalne narzędzie służące do monitorowania przetargów z różnych dziedzin gospodarki. Codziennie dostarcza ono zaktualizowaną bazę informacji o przetargach i zapytaniach ofertowych z całego kraju. Jest to doskonałe miejsce, aby znaleźć największą bazę przetargów w Polsce oraz unikalne zestawienie planowanych inwestycji.

udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, wartości zamówienia,

Należy więc zadać kilka podstawowych pytań, które najczęściej się pojawiają i są wyszukiwane nie tylko przez przedsiębiorców, ale między innymi przez osoby fizyczne. Czy osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej może złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Czym jest zamówienie publiczne, jakie przepisy stosuje się w kwestii zamówienia publicznego? Kto może złożyć ofertę w przetargu? Kto może być wykonawcą i jak definiuje się pojęcie wykonawcy ? Czy to wyłącznie osoba prawna? Jakie stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych i jaki podmiot może uczestniczyć w postępowaniu przetargowym? Czy w cenie uwzględnia się podatki i inne należności?

Definicja osoby fizycznej

W polskim prawie nie ma definicji osoby fizycznej, a więc w Kodeksie cywilnym na próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z art. 8 Kodeksu cywilnego zdolność prawna każdy człowieka z chwilą urodzenia. Osobą fizyczną jest każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Bardzo ważną kwestią w życiu każdego człowieka jest nabycie zdolności do czynności prawnych. Odbywa się to etapami i tak pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba fizyczna, która osiągnęła pełnoletność lub uzyskała ją przez zawarcie małżeństwa. Takie osoby mogą samoistnie w sposób prawnie wiążący podejmować czynności prawne, czyli na przykład zawierać umowy itp. Ale są też ograniczenia.

Zdolności do czynności prawnych nie posiadają:

  • dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia,

  • osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Natomiast ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:

  • dzieci między 13 a 18 rokiem życia,

  • osoby powyżej 18 roku życia ubezwłasnowolnione częściowo.

Status przedsiębiorcy z kolei może posiadać: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Udział osoby fizycznej w postępowaniu przetargowym

Przepisy w sprawie zamówień publicznych określa Prawo Zamówień Publicznych, czyli zbiór regulacji i zasad udzielania zamówienia publicznego przez podmioty sektora publicznego. Przetargi są stosowane w wielu dziedzinach, np. w przypadku robót budowlanych, w przemyśle, usługach, ochronie środowiska, kulturze, itp. Celem tych przepisów jest zapewnienie przejrzystej i uczciwej konkurencji, mają zagwarantować one, że wydatki publiczne są dokonywane w sposób efektywny i wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami. Do realizacji zamówienia może przystąpić osoba fizyczna lub prawna, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu lub specyfikacji przetargowej realizacji zamówienia.

Wykonawcą, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, składania ofert lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego nie musi być przedsiębiorcą ani prowadzić działalność gospodarczą. Zamawiający musi mieć pewność, że nie ma podstawy wykluczenia potencjalnych wykonawców z postępowania. W tym celu osoba fizyczna składa stosowne oświadczenie.

Przepisy dopuszczają możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. W przypadku spółki cywilnej zgodnie z art. 860875 Kodeksu cywilnego, wspólnicy spółki cywilnej uznawani są za odrębnych wykonawców, którzy wspólnie mogą ubiegać się o zamówienie publiczne. Obowiązuje zasada powszechnej dostępności podmiotów do zamówień publicznych, bez względu na status, formę organizacyjno-prawną, czy narodowość. Podstawowe zasady ustawy Prawo zamówień publicznych to: zasady równego traktowania wykonawców oraz zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy nimi. Przepisy dają możliwość żądania przez zamawiającego w stosunku do osób fizycznych złożenia oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Istnieje możliwość, aby wykonawcą była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli taki podmiot złoży ofertę jest to problematyczne, aby dokonać oceny jego oferty. Zamawiający dokonując oceny oferty złożonej przez osobę fizyczną i osobę prawną musi porównać czy cena zawiera wszystkie wymagane przepisami ustawy obciążenia (np. należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy). W cenie oferty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinny być zawarte koszty składek ubezpieczeniowych i zaliczki podatkowe. W celu uniknięcia niezgodności oferty z treścią SIWZ zamawiający powinien określić czy cenna powinna zawierać koszty w odniesieniu do osób fizycznych. Zamawiający ma obowiązek dokonać rzetelnej oceny złożonych ofert przez wykonawcę. Jeśli odrębne przepisy tego wymagają zamawiający może żądać wpisu do odpowiedniego rejestru wykonawcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeśli wykonawcami ma być osoba fizyczna zamawiający może podpisać z nią zlecenie w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zamawiający odrzuca oferty złożone niezgodnie z SIWZ.

treści oferty, danym postępowaniu

Podsumowanie

Osoba fizyczna może być jednym z wykonawców, który składa oferty i kieruje je zgodnie z wymaganiami określonym przez zamawiającego. Zamawiający ma możliwość określenia warunków tak, aby mieć możliwość weryfikacji wiarygodności wykonawcy. Wykonawca musi zaoferować zamawiającemu nie tylko atrakcyjną cenę, ale również gwarancję jakości wykonania zamówienia lub usługi. Osoba fizyczna, która złożyła ofertę i spełniła wymagania określone przez zamawiającego może uczestniczyć w postępowaniu przetargowym.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace