tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-03-08

Jakie są progi zamówień publicznych?

Co 2 lata Komisja Europejska weryfikuje progi unijne i w razie potrzeby aktualizuje kwoty.

1 stycznia 2022 r. uległy zmianie wartości progów unijnych oraz kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania tych wartości.

W artykule wymieniono aktualne kwoty w sprawie równowartości progów unijnych. (Stan na 08.03.2023).

Jednocześnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Dodatkowo informuje w Monitorze Polskim m.in. o aktualnych progach unijnych i ich równowartości w złotych, a także o średnim kursie złotego w stosunku do euro. Obowiązujące kwoty ogłoszone są w OBWIESZCZENIU PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski z 2021 r., poz. 1177).

 Realizacja zamówienia publicznego

Wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych

5 382 000 euro tyle wynosi próg dotyczący zamówień na roboty budowlane.

Z kolei progi dotyczące zamówień na dostawy i usługi kształtują się następująco:

 • 140 000 euro w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,

 • 215 000 euro w przypadku zamówień udzielanych przez innych zamawiających publicznych,

 • 431 000 euro w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających sektorowych oraz w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

 • 750 000 euro przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych,

 • 1 000 000 euro w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

równowartość progów określonych i zamówień sektorowych

Próg stosowania PZP w równowartości w złotych

Obwieszczenie reguluje również średni kurs złotego w stosunku do euro. Od 1 stycznia 2022 r. przelicznik wynosi 4,4536. Określa wiążący przelicznik walut krajowych na euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Poszczególne progi w przeliczeniu na polskie złote kształtują się następująco:

 • równowartość 23 969 275 złotych próg unijny w przypadku robót budowlanych,

 • natomiast w przypadku zamówień na usługi lub dostawy próg unijny w zależności od rodzaju zamawiającego może wynieść:

  • równowartość 623 504 złotych dla zamawiających publicznych, będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, (z wyłączeniem: uczelni publicznych, państwowych  instytucji  kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub  nadzorującym  jest  jednostka  samorządu  terytorialnego),  a także dla zamawiających  publicznych, będących  państwowymi  jednostkami  organizacyjnymi  nieposiadającymi  osobowości prawnej,

  • równowartość 957 524 złotych w odniesieniu do innych zamawiających publicznych niż określeni wyżej,

 • równowartość 3 340 200 złotych przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

stanowiący podstawę przeliczania wartości

Kto musi stosować przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Podmiotem, który prowadzi postępowanie mające na celu zawarcie umowy o zamówienie publiczne, jest zamawiający. Zamawiający to podmiot publiczny, na przykład administracja rządowa czy jednostki samorządu terytorialnego, który kupuje na rynku towary i usługi.

Obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dotyczy między innymi:

 • zamawiających publicznych, na przykład organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, administracja,

 • zamawiających sektorowych, czyli podmioty wyodrębniane ze względu na rodzaj wykonywanej działalności o szczególnym charakterze z punktu widzenia gospodarki państwa, na przykład sprzedaż i produkcja energii, obsługa sieci w zakresie transportu kolejowego, usługi w zakresie gospodarki wodnej,

 • zamawiających subsydiowanych, czyli podmioty, które nie należą do żadnej z wyżej wymienionych grup, jednak muszą stosować PZP z uwagi na spełnienie szczególnych przesłanek.

w przypadku zamówień udzielanych przez innych zamawiających publicznych

Gdzie są publikowane ogłoszenia o zamówieniach publicznych?

Spośród źródeł informacji na temat prowadzonych postępowań przetargowych możemy wymienić strony internetowe instytucji i przedsiębiorstw z sektora publicznego, jak również strony internetowe firm prywatnych pokazujące informacje na temat zamówień publicznych. Każdy z państwowych podmiotów ma ustawowy obowiązek publikować każde ogłoszenie przetargowe, dokumenty opisujące przebieg postępowania o udzielenie zamówień, jak również specyfikacje istotnych warunków zamówień (SIWZ). Ogłoszeń można szukać na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, przy czym wskazany publikator dotyczy wyłączenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

W Polsce istnieje wiele wyszukiwarek przetargowych, które oferują nam różne funkcje i możliwości, by wyszukać interesujące nas zamówienia publiczne. Żeby wybrać odpowiednią dla nas wyszukiwarkę i zobaczyć zamieszczone przetargi, zwróć uwagę na kilka istotnych rzeczy:

 • łatwość obsługi wybierz narządzie, które będzie łatwe w obsłudze,

 • funkcjonalność upewnij się, że serwis, który wybierzesz, oferuje wszystkie funkcje, które są ci potrzebne,

 • cena porozmawiaj z wybranym dostawcą o możliwościach korzystnych rabatów i promocjach.

Serwis bizzone.pl jest serwisem, który monitoruje wszystkie dziedziny gospodarki, dzięki niemu zyskujemy codziennie aktualizowaną bazę przetargów i zapytań ofertowych z całego kraju. Oprócz tego bizzone.pl oferuje największą bazę przetargów w Polsce i unikalny zbiór inwestycji planowanych. Tylko w serwisie bizzone.pl uzyskasz połączenie każdego przetargu z linkiem do oryginalnej treści. W serwisie masz dostęp do interesujących Cię przetargów 24h/dobę, korzystasz z dużego doświadczenia na rynku przetargowym w zakresie monitoringu ogłoszeń przetargowych.

zamawiających sektorowych

Jakie przepisy regulują prawo zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne są sformalizowane. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach.

Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem systemu zamówień publicznym w Polsce jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), która zastąpiła Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy PZP określają między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, zasady kontroli udzielania zamówień publicznych, zasady dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Co ważne, Przepisy ustawy PZP dotyczą zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł (bez podatku VAT).

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace