tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-03-30

Czy można zmienić termin realizacji zamówienia?

Tak, w niektórych sytuacjach można zmienić termin realizacji zamówienia. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, pomiędzy podmiotem zamawiającym i wykonawcą może dojść do zmiany terminu wykonania umowy. W przypadku, gdy zmiana terminu wykonania zamówienia jest konieczna ze względów innych niż okoliczności niezależne od wykonawcy np. warunki pogodowe, opóźnienia w dostawach materiałów lub zmiany w projekcie, podmiot zamawiający może zmienić termin realizacji poprzez stosowną modyfikację umowy o zamówienie publiczne. Dopuszczalność zmiany umowy np. z powodu istotnych zmian cen surowców jest określona w ustawie. Strony nie mogą jednak swobodnie zmienić umowy. Aneks zmieniający umowę musi spełniać szereg warunków określonych w przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe z samego tylko faktu, że aneks zmieniający umowę w sprawie zamówienia publicznego został zawarty po upływie umownego (pierwotnego) terminu

Odnośnie możliwości zmiany terminu realizacji umowy po terminie jej wykonania oznaczonym w umowie opinie prawne wydał także Urząd Zamówień Publicznych. Odwołuje się w niej do ogólnych zasad wyznaczających granice swobody umów przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Przesłanki dopuszczalności zmiany terminu wykonania zamówienia zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warto zaznaczyć, że każda zmiana charakteru umowy wymaga dokładnej analizy i oceny, czy jest to zmiana istotna czy nieistotna. Zmiany umowy istotne wymagają przeprowadzenia procedury zmiany umowy, a więc zastosowania odpowiedniej procedury udzielania zamówienia publicznego. Zmiany są istotne jeśli zmienia się ogólny charakter umowy lub umowy ramowej w stosunku do pierwszej umowy. W przypadku zmian nieistotnych nie jest wymagane przeprowadzenie takiej procedury, ale należy sporządzić aneks do umowy, który określi dokładnie zmiany w umowie i ich zakres. Praw zamówień publicznych zakazuje zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty wybranego wykonawcy.

Nie zapominajmy o tym, że w umowach w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia zamawiający zastrzegają kary umowne, często są one bardzo wysokie. Aby zrozumieć, czy jest dopuszczalne dodatkowe załączanie do umowy po upływie umownego terminu na wykonanie zamówienia, należy również odwołać się do ogólnych zasad, które określają granice swobody umów.

Co to jest termin realizacji zamówienia?

Termin wykonania zamówienia publicznego jest jednym z kluczowych elementów umowy. Jest to określony czas, w którym wykonawca musi dostarczyć zamówione produkty lub usługi, a zamawiający musi je odebrać. Właściwe ustalenie terminu wykonania umowy jest kluczowe zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy. Z punktu widzenia wykonawcy wskazany termin wykonania prac wpływa na decyzję o ubieganie się o np. zamówienie publiczne i o złożeniu oferty. Termin realizacji umowy jest jednym z najistotniejszych elementów umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający często określa w dokumentach zamówienia termin wykonania zamówienia.

Prawo zamówień publicznych to zbiór przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty sektora publicznego. Celem tych przepisów jest zapewnienie uczciwej i przejrzystej konkurencji, gwarantują one iż wydatki publiczne są dokonywane w sposób efektywny, a środki publiczne są wykorzystywane w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami. Prawo zamówień publicznych określa szczegółowe procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, m.in. ogłaszanie przetargów, kryteria wyboru wykonawcy oraz sposoby zawierania umów. Przepisy te obejmują wiele aspektów, takich jak zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane. Swoboda umów jest tu ściśle określona normami prawnymi.


Monitoring przetargów Bizzone jest skutecznym narzędziem, które umożliwia przedsiębiorcom śledzenie ofert przetargowych na bieżąco. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szybciej reagować na pojawiające się przetargi i zwiększyć swoje szanse na pozyskanie kontraktów publicznych. Narzędzie to oferuje również możliwość filtrowania ogłoszeń według interesujących kryteriów, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.


Kary umowne

To sankcje finansowe, które strony umowy (zamawiający oraz wykonawca) ustalają w umowie w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

W przypadku umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, kary umowne mogą być stosowane w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy lub w sposób niezgodny z umową, a także w przypadku nienależytego wykonania innych zobowiązań wynikających z terminu realizacji zamówienia.

Wysokość kar umownych powinna być uzależniona od rodzaju naruszenia umowy i powinna być zgodna z zasadą proporcjonalności.

Warto zaznaczyć, że kary umowne są sankcjami umownymi, a nie karą w rozumieniu prawnym, co oznacza, że ich pobranie nie jest równoznaczne z egzekwowaniem karnej odpowiedzialności za popełnione przestępstwo czy wykroczenie.

Ponadto, w przypadku zamówień publicznych kary umowne nie mogą przekroczyć 10% wartości zamówienia, chyba że strony uzgodnią wyższą kwotę i wykażą, że takie uzgodnienie jest uzasadnione. Przepisy dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli jest to podyktowane okolicznościami, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Umowa zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich prawa lub obowiązki. Innymi słowy, jest to czynność prawna powstała na skutek zgodnego oświadczenia woli stron, kreująca między nimi stosunek zobowiązaniowy.

Termin wykonania zamówienia to czas, w jakim wykonawca zobowiązuje się zrealizować świadczenie określone w umowie sprawie zamówienia publicznego. Prawo zamówień publicznych wymaga co do terminu wykonania zamówienia był określić np. liczby tygodni, miesięcy itd.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), zmiana umowy może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy zmiana ta nie wpływa na istotę umowy. Jednakże, zmiana terminu wykonania umowy może wpłynąć na istotę umowy, w zależności od okoliczności, co oznacza, że taka zmiana niekoniecznie będzie uznana za zmianę nieistotną.

Orzecznictwo sądowe, w tym wspomniany wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. III SA/Wr 680/17, potwierdza, że termin wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest niezmienny i może być zmieniany, jednakże należy to robić ostrożnie i dopiero po wykonaniu pogłębionej analizy skutków.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy jako zmiany nieistotnej, zawsze należy przeprowadzić staranną analizę wpływu takiej zmiany na istotę umowy oraz na skutki finansowe dla strony wykonującej umowę i zamawiającej. Jeśli po przeprowadzeniu tej analizy stwierdzi się, że zmiana terminu wykonania umowy nie wpłynie na istotę umowy, można wprowadzić taką zmianę.

Podsumowanie

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek zmiany terminu wykonania umowy powinien być rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o zmianie terminu powinna być poparta uzasadnieniem i dokładnymi obliczeniami skutków finansowych dla obu stron umowy.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace