tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-06-16

Czy można złożyć odwołanie od wyniku przetargu?

Przedsiębiorcy biorący udział w postępowaniach przetargowych poświęcają dużo czasu i środków na odpowiednie przygotowanie swojej oferty, aby starać się o uzyskanie zamówienia publicznego. Bardzo pomocny jest serwis bizzone.pl, który monitoruje wszystkie dziedziny gospodarki, dzięki niemu zyskujemy codziennie aktualizowaną bazę przetargów i zapytań ofertowych z całego kraju. Począwszy od wyszukania odpowiedniej oferty, poprzez przygotowanie całej potrzebnej dokumentacji, oszacowania kosztów realizacji, aby spełnić wymogi przetargu, aż do złożenia gotowej oferty. Zamawiający ma obowiązek wybrać najkorzystniejszą ofertę, przyznając punkty wg warunków określonych w SiWZ.

Dzięki jawności postępowań przetargowych wiadomo, jakie oferty złożyła konkurencja. Jeśli potencjalny wykonawca uważa, że zamawiający złamał zasady przy wyborze oferty może wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

wniesienia odwołania

Jak odwołać się od wyniku przetargu? Czy może dojść do ponownego rozpatrzenia oferty? Co powinno zawierać odwołanie? W jakim terminie można odwołać się od przetargu? Z jakiego powodu można unieważnić przetarg? Jak złożyć przystąpienie do odwołania? Jak odwołać się od decyzji i zaskarżyć decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego? Kiedy przysługuje odwołanie Pzp? Kiedy KIO odrzuca odwołanie? Ile kosztuje odwołanie do KIO? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Kto może złożyć odwołanie od przetargu?

Odwołanie złożone może zostać przez uczestników postępowania tj.:

 • wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;

 • uczestnik konkursu, który ma (miał) interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;

 • organizacje wpisane na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Jeśli zamawiający naruszył przepisy, przysługuje Ci prawo do wniesienia odwołania. Złożenie odwołania jest uzależnione od przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego wartości. Odwołanie musi być wniesione w ustawowo określonym terminie. Termin na złożenie odwołania nie podlega żadnym modernizacjom, w szczególności wydłużeniu i przywróceniu po upływie ustawowego terminu do wniesienia odwołania nie można skutecznie wnieść odwołania. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją o składaniu odwołania.

Możemy się odwołać od wyniku przetargu od 5 do 10 dni. W postępowaniach 0 udzielenie zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia jest powyżej progów unijnych, termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni. W postępowaniach o uzyskaniu zamówienia publicznego poniżej progów unijnych termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni.

Co bardzo ważne, o dacie złożenia odwołania przez przedsiębiorcę do Krajowej Izby Odwoławczej w ustalonym terminie rozstrzyga data doręczenia dokumentu do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie do KIO możemy złożyć w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej. Jeśli zdecydujemy się na formę elektroniczną pamiętajmy, że powinna ona być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie.

Obowiązek przekazania zamawiającemu odwołania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani przesłać do zamawiającego:

 • odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej.

Plik elektroniczny na wiele zalet, możemy wygenerować praktycznie nieograniczoną liczbę oryginałów. Możemy więc przekazać oryginał z wniesieniem odwołania zarówno dla KIO, jak i dla zamawiającego. W przypadku dokumentu papierowego mamy do dyspozycji tylko jeden oryginał. Jeżeli z tego oryginalnego dokumentu zrobimy kopię, to nie będziemy dysponować kolejny oryginałem, lecz tylko kopią. Oryginał musimy wysłać do Krajowej Izby Odwoławczej, więc dla zamawiającego pozostaje jedynie kopia dokumentu. Ważne, aby zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania.

Decydując się na złożenie odwołania do KIO warto by było rozpatrzeć możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnej firmy lub wykwalifikowanego doradcy, który doskonale zna się na mechanizmach zamówień publicznych. Ma on wiedzę w jaki sposób zamawiający najczęściej łamią prawo zamówień publicznych, co znacząco zwiększa szansę na to, że twoje odwołanie zostanie przez Krajową Izbę Odwoławczą uwzględnione.

Wymagania formalne odwołania:

 • dane odwołującego tj. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, dodatkowo dane przedstawiciela jeśli występuje;

 • dane, czyli nazwę i siedzibę zamawiającego, jego numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

 • numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

 • numer właściwego rejestru np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

 • określenie przedmiotu zamówienia;

 • podanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

 • wskazanie powodu odwołania, okoliczności faktyczne czyli czynności lub zaniechania zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

 • przedstawienie zarzutów, swoich argumentów;

 • wskazanie żądania co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

 • podanie okoliczności (faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania) oraz dowodów na ich poparcie;

 • podpis odwołującego albo jego przedstawiciela;

 • wykaz załączników, dowód uiszczenia wpisu.

  Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

Opłata od odwołania do KIO

Opłata (wpis) od odwołania jest uzależniona od tego, co tak naprawdę jest przedmiotem zamówienia oraz od tego, czy postępowanie przetargowe jest poniżej, czy też powyżej progów unijnych.

 • W przypadku dostaw lub usług poniżej progów unijnych opłata wynosi 7.500 zł.

 • Dostawy lub usługi, ale powyżej progów unijnych opłata wynosi 15.000 zł.

 • W przypadku robót budowlanych poniżej progów unijnych opłata wynosi 10.000 zł.

 • Roboty budowlane powyżej progów unijnych opłata (wpis) wynosi 20.000 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. Opłatę (wpis) od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej należy uiścić najpóźniej do ostatniego dnia przeznaczonego przez przepisy na wniesienie odwołania. Należy pamiętać, aby nie zwlekać do ostatniej chwili, moment zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy jest istotny. Następnie należy wygenerować potwierdzenie z systemu bankowości internetowej i dołączyć do złożonego odwołania. Jest to wymóg formalny odwołania.

W przypadku braku uiszczenia opłaty odwołanie zostanie zwrócone przez Krajową Izbę Odwoławczą. W praktyce 0znacza to, że odwołanie w ogóle nie będzie brane pod uwagę.

odrzucenia oferty odwołującego

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. KIO odrzuca odwołanie, wtedy gdy:

 • w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;

 • odwołanie wniesione było przez nieuprawniony podmiot;

 • wniesione zostało po upływie terminu określonego przez ustawę;

 • odwołujący powołał się tylko na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

 • odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

 • odwołanie dotyczy czynności, na które nie przysługuje odwołanie w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne;

 • odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Przedsiębiorca lub podmiot, któremu odrzucono odwołanie, traci wartość wpisu od odwołania, jaką opłacił. Wykonawcy wnoszącemu odwołanie na postanowienie w sprawie odrzucenia odwołania służy skarga do sądu okręgowego.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zamawiający ma prawo wnieść do KIO wniosek o uchylenie tego zakazu. W przypadku uwzględnienia odwołania koszt wpisu obciąża zamawiającego.

Podsumowanie

Składając odwołanie należy pamiętać o solidnym uzasadnieniu naszego wniosku i wskazaniu wszystkich czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które w naszej ocenie były niezgodne z ustawą. Odwołanie powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, zgodne ze stanem faktycznym. KIO może wydawać różne decyzje w sprawie zamówienia publicznego np. wykonanie czynności zamawiającego.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace