tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-05-15

Jak liczyć terminy w przetargach?

Temat uczestnictwa oraz terminów w zamówieniach publicznych podlega dyskusji, gdyż często pojawiają się sprzeczne informacje. Niedochowanie terminu składania ofert może mieć poważne konsekwencje. Właściwe ustalenie czasu przewidzianego na wykonanie zamówienia ma duże znaczenie zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy. Prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego stosuje się w stosunku do czynności podejmowanych przez zamawiających, uczestników, wykonawców konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia jak i czynności do umów w sprawach zamówień publicznych. Jak liczyć termin składania ofert? Jakie są minimalne terminy składania ofert? Gdzie są podane zasady obliczania terminów? Jak określić dzień składania ofert?

prawo zamówień publicznych, upływem terminu składania ofert,

Udział w przetargach jest jednym z głównych sposobów pozyskania zamówień publicznych w Polsce, a serwis bizzone.pl stanowi wartościowe źródło aktualnych informacji na temat przetargów i inwestycji w Polsce. Strona ta oferuje codziennie aktualizowaną bazę przetargów i zapytań ofertowych z różnych sektorów gospodarki, a także unikalne zestawienie planowanych inwestycji. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla osób poszukujących informacji o przetargach w Polsce.

Szczególna regulacja terminów w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 8 ust 1. PZP do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie, do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, chyba że przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy PZP otwarcie ofert jest jawne i odbywa się bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Ustawa UZP zawiera regulacje dotyczące terminów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest jakieś wskazane, konkretne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym ono nastąpiło.

Pomimo ogólnych regulacji zapisanych w kodeksie cywilnym, PZP zakłada odrębną regulację odnośnie niektórych aspektów terminów w tych postępowaniach. Zgodnie z nimi termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się od pierwszej godziny, a kończy się z upływem ostatniej. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest wskazane konkretne zdarzenie, zajście wówczas nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu składania ofert godziny, w której zdarzenie nastąpiło. Wynika to ze specyfiki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż najczęściej określa się terminy godzinowo (np. termin 24 godzin). Ponadto PZP zakłada, że termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Dzień roboczy to nie dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Zgodnie z art. 8 ust. 5 nowego PZP dniem roboczym nie może być dzień będący ustawowo dniem wolnym od pracy. Koniec terminu wykonania czynności wyznacza art. 115 kc zgodnie z nim termin upływa następnego dnia roboczego. Gdyby koniec terminu wypadł w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa w kolejnym dniu roboczym.

Najważniejsze terminy w zamówieniach publicznych

Termin składania ofert jest w prawie zamówień publicznych to jeden z najważniejszych terminów w trakcie tegoż postępowania. Termin ten jest oznaczony jako konkretny dzień oraz godzina. Nie oznacza to, że termin ten określany jest w sposób dowolny. Zasady ustalania terminu składania ofert przewidują przepisy prawa zamówień publicznych. W najczęściej stosowanych przetargach publicznych przetargach nieograniczonych termin składania ofert, nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Kolejnym, ważnym terminem w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego jest termin do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od czynności i zaniechań zamawiającego. Termin do wniesienia odwołania może wynosić 5, 10 lub 15 dni. Do wyjątków w tym zakresie zaliczamy sytuacje, gdy zmawiający nie opublikował w sposób prawidłowy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub jego wyniku. Złożenie wniosku (odwołanie) można złożyć w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

 • dziesięć dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 • piętnaście dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie składa się w następujących terminach:

 • pięć dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 • dziesięć dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

 • dziesięć dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

 • pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Zgodnie artykułem 14 ustawy PZP, w zakresie nieuregulowanym tą ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

termin związania ofertą, ustawy pzp

Terminy składania pytań do postępowania

Wykonawca ma prawo do pytań, a zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień. Ustawa PZP wskazuje 3 terminy zadawania pytań, obligujące zamawiającego do udzielenia odpowiedzi:

 • 4 dni w przypadku postępowań w progu krajowym;

 • 7 dni w przypadku skróconego terminu składania ofert w postępowaniu w progu unijnym (np. z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia);

 • 14 dni w przypadku postępowań w progu unijnym.

Dni te liczone są wstecz od dnia składania ofert. Gdy zamawiający nie odpowie w terminie na pytania ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert.

Terminy udzielenia odpowiedzi na pytania

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak ustawa PZP wskazuje 3 terminy obligujące zamawiającego do udzielenia odpowiedzi:

 • 2 dni w przypadku postępowań w progu krajowym;

 • 4 dni w przypadku skróconego terminu składania ofert w postępowaniu w progu unijnym (np. z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia);

 • 6 dni w przypadku postępowań w progu unijnym.

Są to tak zwane dni ciszy przed terminem składania ofert.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 307 PZP wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Znajomość przepisów przez składającego ofertę ma wpływ na możliwość przygotowania swojej oferty na czas. Pozwoli to na zaplanowanie działań. Minimalny termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert jest określony w ustawie.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace